Tianjin Antique & Curiosity Company >> 2008 Autumn TianJin Antique & Curiosity Exhibition & Auctions >> Chinese Calligraphy & Paintings
Total 373 lots , Lots 0001-0373 , Sold 296 Lots , Sold Total:RMB 37,193,200 , Rate:%
Sort By   Pages: [ 19 ] next
Lot Name Estimate Price
0001 XIAO QIANZHONG LANDSCAPE RMB 8,000-8,000 RMB 33,000
0002 ZHAO YUNHE LANDSCAPE RMB 15,000-15,000 RMB 19,800
0003 LIU ZIJIU LANDSCAPE RMB 30,000-30,000 RMB 44,000
0004 CHEN BANDING , ZHANG DAZHUANG VEGERTABLE OR FRUIT RMB 20,000-20,000 RMB 22,000
0005 ZHENG WUCHANG , ZHAN YUNHE LANDSCAPE RMB 20,000-20,000 --
0006 FENG CHAORAN , LU WEIZHAO LANDSCAPE RMB 20,000-20,000 RMB 24,200
0007 CHEN BANDING , JIN CHENG LANDSCAPE RMB 30,000-30,000 RMB 35,200
0008 TANG YUN LANDSCAPE RMB 28,000-28,000 RMB 35,200
0009 ZHANG SHANZI HORSE RMB 18,000-18,000 RMB 22,000
0010 QI BAISHI FLOWERS RMB 180,000-180,000 RMB 330,000
0011 ZHANG DAQIAN FIGURE RMB 100,000-100,000 RMB 165,000
0012 PU JIN LANDSCAPE RMB 38,000-38,000 --
0013 WU HUFAN LANDSCAPE RMB 20,000-20,000 RMB 33,000
0014 FENG CHAORAN LANDSCAPE RMB 35,000-35,000 RMB 38,500
0015 PU RU FIGURE RMB 95,000-95,000 RMB 104,500
0016 PU ZUO LANDSCAPE RMB 35,000-35,000 RMB 52,800
0017 HU PEIHENG LANDSCAPE RMB 30,000-30,000 RMB 33,000
0018 FAN XU FIGURE RMB 30,000-30,000 RMB 33,000
0019 WU GUANGYU FIGURE RMB 40,000-40,000 RMB 44,000
0020 REN SHUAIYING Figure RMB 25,000-25,000 RMB 27,500
    Pages: [ 19 ] next