Place Name Time
Beijing-Beijing  Wu Shaoxiang's Sculpture S... 2015-04-09~2015-04-21
Beijing-Beijing  Fu Zhongwang Solo Exhibiti... 2015-04-18~2015-05-31
Beijing-Beijing  Luo Erchun Art Exhibition 2015-04-25~2015-05-05
Beijing-Beijing  David Hockney Solo Exhibit... 2015-04-18~2015-06-06
Guangdong-Guangzhou  Markus Lüpertz Solo Exhib... 2015-06-13~2015-08-03